Drodzy Klienci !

Kartę Stałego Klienta można otrzymać wypełniając formularz dostępny w Naszych sklepach stacjonarnych ( karta zostaje wydana na miejscu przez personel sklepu )

Każda karta posiada unikatowy numer, który umożliwia otrzymanie rabatu na każde zakupy -8%* na cały asortyment !

* nie dotyczy produktów objętych okresowymi promocjami

Pełny regulamin korzystania i otrzymania kart dostępny jest poniżej:

REGULAMIN KARTY STAŁEGO

KLIENTA MIDI ZOO

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez MIDI ZOO Sp. z o.o. 00-870 Warszawa ul. Wronia 45 U2. Programie rabatowym pod nazwą „KARTA STAŁEGO KLIENTA”, skierowanym do Klientów sklepów MIDI ZOO. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym lub przez rejestrację w sklepie internetowym pod adresem www.midizoo.pl
  2. Definicje:

1.1 Organizator oznacza podmiot organizujący Program, którym jest MIDI ZOO Sp. z o.o. 00-870 Warszawa ul. Wronia 45 U2

1.2 Regulamin Programu oznacza niniejszy regulamin Programu rabatowego „KARTA STAŁEGO KLIENTA”, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika i Organizatora w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania rabatów ;

1.3 Program oznacza program rabatowy „KARTA STAŁEGO KLIENTA” organizowany przez MIDI ZOO Sp. z o.o. 00-870 Warszawa ul. Wronia 45 U2

1.4 Towary lub Usługi oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem rabatu;

1.5 Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez Organizatora w takim charakterze na podstawie Formularza rejestracyjnego złożonego zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do programu;

1.6 Przystąpienie do Programu oznacza otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu umożliwiające mu otrzymanie rabatu na towaru i usługi;

1.7 Formularz rejestracyjny (ankieta) oznacza wniosek o przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu lub też poprzez rejestrację konta w sklepie internetowym www.midizoo.pl ;

1.8 Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.);

1.9 Karta oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do rabatowania towarów i usług zakupionych przez Urzytkownika;

1.10 Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika;

1.11 Nagroda oznacza nagrodę w formie rabatu lub nagrody rzeczowej

  1. Postanowienia ogólne

2.1 Program rabatowy „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.3 Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno lub więcej aktywnych Kont Uczestnika;

2.4 Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych w placówce firmy Midi Zoo Sp z o.o  lub w punktach handlowych firmy;

2.5 Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień;

2.6 Koszt związany z zakupem Kart i Nagród leży po stronie Organizatora;

III. Warunki przystąpienia do Programu

3.1 Warunkiem przystąpienia do Programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce Firmy lub w poprawny sposób przeprowadzenie procesu rejestracji konta na stronie www.midizoo.pl ;

3.2 Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne;

3.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie;

3.4 Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania;

3.5 Złożenie przez Uczestnika podpisanego Formularza rejestracyjnego w placówce firmy lub rejestracja konta zakupowego na stronie www.midizoo.pl , stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień;

3.6 Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym lub założenie konta zakupowego ,Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Programu swoich danych osobowych figurujących na Formularzu rejestracyjnym;

3.7 Formularz rejestracyjny dostępny jest do pobrania w Placówce Firmy

3.8 Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz Formularze rejestracyjne niepodpisane lub nieposiadające numeru Karty Stałego Klienta nie będą rejestrowane. W przypadku otrzymania Formularzy rejestracyjnych niespełniających wymogów formalnych organizator nie powiadamia zainteresowanego;

3.9 Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

3.10 Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora;

3.11 Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia;

  1. Karta „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

4.1 Karta „KARTA STAŁEGO KLIENTA” służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz umożliwia otrzymanie rabatu na wskazany przez Organizatora towar lub usługę. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu;

4.2 Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są w rejestrze Organizatora nazwiskom poszczególnych Uczestników do 72 godzin od dnia przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego;

4.3 Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

4.4 Każdy Uczestnik może posiadać jedną lub więcej Kart aktywnych uprawniającą do rabatów. 

4.5 Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora;

4.6 Karta „KARTA STAŁEGO KLIENTA” nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą;

4.7 Karta „KARTA STAŁEGO KLIENTA” wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty.
Udostępniając Kartę „KARTA STAŁEGO KLIENTA” innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się poinformować ją o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie;

4.8 W przypadku powzięcia przez personel Placówki wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej, Organizator zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, prosząc o ich wyjaśnienie. W pozostałych wypadkach wątpliwości zostaną wyjaśnione po osobistym zgłoszeniu się Uczestnika, do którego należy dana Karta;

  1. Utrata i wymiana uszkodzonej Karty

5.1 W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty „KARTA STAŁEGO KLIENTA” należy o tym powiadomić pracowników Placówki Organizatora;

5.2 W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną aktualne przysługujące mu rabaty. W okresie oczekiwania na nową „KARTA STAŁEGO KLIENTA” rabaty nie są naliczane;

5.3 Zasady wydania nowej Karty „KARTA STAŁEGO KLIENTA” są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę;

5.4. Promocje się nie łączą. Obowiązuje wyższy rabat.

 

  1. Zakończenie Programu, wykluczenie z Programu

6.1 Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, ze skutkiem następującym po 15 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu;

6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:

6.2.1 Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w swojej Placówce. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu możliwości udzielania rabatów;

6.2.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Placówce Organizatora, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.

6.2.3.1 Tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie – w przypadku trwającego Programu Lojalnościowego

8.2.3.2 Tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie i przed upływem terminu zawieszenia lub zakończenia Programu ogłoszonego przez Organizatora;

VII. Postanowienia końcowe

9.1 Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;

9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o wprowadzonych zmianach na stronie www.card.midizoo.pl

9.3 Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu;

9.4 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie.

9.5 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego;

9.6 Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.midizoo.pl